About us

Researchrers & Staff

Director

Shuuhei Hosokawa

Professor

Professor
Takanori Fujita
Professor
Yuuichi Takeuchi
Associate Professor
Emiko Takeuchi
Associate Professor
Satoshi Takuwa
Senior Lecturer
Kei Saito

Visiting Professor

Masataro Imafuji
Munenori Kongo
Alison,Tokita

Parttime Resercher

Nao Takeuchi
Yuki Mitsuhira
Chisato Nemoto

Parttime Staff

Parttime Staff
Hisashi Saito
Parttime Staff
Mayumi Mori
Parttime Staff
Masako Higashi

Research Centre for Japanese Traditional Music
Kyoto City University of Arts

13-6 Kutsukake-cho, Oe, Nishikyo-ku, Kyoto 610-1197, Japan
TEL 075-334-2240  FAX 075-334-2345

©Research Centre for Japanese Traditional Music, Kyoto City University of Arts.

Top of Page